Resevillkor

Resevillkor för Outdoor-Ticket AB

 

 1. Registrering
  Genom skriftlig registrering registreras ett avtal mellan kunden och Outdoor-Ticket AB. Vi rekommenderar att du läser följande villkor noggrant. Det är fördelaktigt att registrera sig så tidigt som möjligt, eftersom antalet deltagare är begränsat på alla turer. Du har dock möjlighet att göra en preliminär reservation. Registreringen anses vara slutgiltig så snart vi har fått det undertecknade registreringsformuläret eller registreringen har bekräftats skriftligt (brev eller e-post) av Outdoor-Ticket AB.
   
 2. Krav för deltagande
  Ett krav på deltagande i alla evenemang är ett gott fysiskt hälsotillstånd. För säkerheten för alla inblandade bestämmer reseledningen om de vill delta i vissa programpunkter och gör ändringar vid behov. Deltagande i alla turer sker på egen risk.
   
 3. Hyresvillkor
  Vid hyra av material fungerar Outdoor-Ticket AB endast som uthyrare och inte som arrangör. Våra hyresvillkor, som ingår i hyresavtalet, gäller för hyra av vår utrustning.
   
 4. Betalningsvillkor
  4.1. pris
  Priset som ska betalas är resultatet av erbjudandet på Internet (www.outdoor-ticket.com) eller det speciellt förberedda erbjudandet för kunden. Om inte annat anges är alla priser i SEK per person.
  4.2. Handpenning och slutbetalning
  Efter mottagandet av registreringen får kunden en utbetalningsfaktura, som också fungerar som en bokningsbekräftelse. Depositionen är 20% av den totala fakturan och betalas inom 10 dagar. Resterande belopp måste tas emot av Outdoor-Ticket AB senast 60 dagar före resans början. Betalas depositionen eller saldot inte i tid ger det Outdoor-Ticket AB rätt att vägra tjänsten.
  4.3. Kortvarig bokning
  Vid korttidsbokningar (60 dagar eller mindre före avresa) måste hela fakturabeloppet betalas när avtalet ingås.
   
 5. Prisförändringar
  I följande undantagsfall är det möjligt att Outdoor-Ticket AB måste höja priserna som publiceras på Internet (www.outdoor-ticket.com):
  - Ökning av transportkostnaderna
  - nyligen införda statliga skatter eller avgifter
  - Statligt införda prisökningar (t.ex. moms)
  - förändringar i valutakurser
  Outdoor-Ticket kommer att meddela prisökningarna på grund av ovan nämnda skäl minst 21 dagar före resans start. Om prisökningen är mer än 10 % av det annonserade priset har kunden rätt att säga upp avtalet gratis inom 5 dagar efter mottagande av motsvarande meddelande.
   
 6. Avbokningsvillkor
  6.1. Avbokning av kunden
  Avbokningen måste göras skriftligt och rekommenderat. Upp till 80 dagar före resans start är avbokningsavgiften 20 % av det annonserade priset, men minst 3000,00 SEK per person. För kortare avbokningar gäller följande avgifter i procent av schablonbeloppet:
  79-40 dagar före resans start 60%
  39-10 dagar före avresa 80%
  09-00 dagar före avresa 100%
  Datumet för mottagande av den skriftliga avbokningen anses vara tidsfristen. Om avbokningen tas emot på lördag, söndag eller helgdag är nästa arbetsdag avgörande.
  6.2. Avbokning av Outdoor-Ticket AB
  Det bestäms av Outdoor-Ticket AB att inte genomföra resor på grund av otillräckligt deltagande, strejker, upplopp, force majeure, väderförhållanden, äventyrar deltagarnas säkerhet eller återkallande av tillstånd från myndigheter. I det här fallet kommer kunden att få full återbetalning av det betalade beloppet. Det finns inget ytterligare krav på Outdoor-Ticket AB.
  6.3. tidig återkomst
  Om en kund avbryter resan i förtid på grund av eget skäl ges ingen ersättning för de oanvända tjänsterna. Reseguiden har rätt att utesluta deltagare från resan som inte följer de uppföranderegler som krävs av säkerhets- och miljöskyddsskäl.
   
 7. Små grupper
  Outdoor-Ticket AB behöver ett minimum antal deltagare vilket anges på Internet (www.outdoor-ticket.com) för att genomföra en resa. I de fall där färre personer har registrerat sig tas en mindre gruppavgift som täcker kostnaderna.
   
 8. Försäkring
  Ingen försäkring ingår i paketpriset. Vi ber därför kunden kontrollera att denne har tillräcklig försäkring för avbokning, returresa, hälsa, olycka eller annat. Vi rekommenderar starkt att alla deltagare tecknar avboknings- och reseförsäkring.
   
 9. Inresa, visum och hälsoföreskrifter
  Gäller för medborgare i Schweiz och Fürstentum Liechtenstein
  - giltigt pass eller giltigt identitetskort
  Medborgare i andra länder är skyldiga att fråga om tillämpliga regler vid det relevanta konsulatet. Resenärerna själva ansvarar för att bestämmelserna om inresa, visum och hälsa följs.
   
 10. Ansvar
  10.1. Allmänt
  Outdoor-Ticket AB ersätter brist på överenskomna tjänster eller extra kostnader som uppstått, i den mån reseguiden inte kunde erbjuda en motsvarande ersättningstjänst på plats och det inte finns något fel från kundens sida. I vilket fall som helst är vårt ansvar begränsat till det totala priset för schablonbeloppet och täcker endast direkta skador.
  10.2. Ansvarsbegränsning
  Om internationella överenskommelser eller nationella lagar innehåller restriktioner för skada på grund av bristande eller felaktig prestation, gäller dessa begränsningar till förmån för Outdoor-Ticket AB. I detta avseende är Outdoor-Ticket AB endast ansvarigt inom ramen för dessa internationella avtal eller nationella lagar.
  10.3. Ansvarsfriskrivning
  Outdoor-Ticket AB är inte ansvarigt gentemot kunden om bristen på eller felaktigt fullgörande av avtalet kan tillskrivas: - kundens oaktsamhet; - oförutsägbar eller oundviklig oaktsamhet av en tredje part som inte är inblandad i tillhandahållandet av de avtalssatta tjänsterna; - force majeure eller ett evenemang som Outdoor-Ticket AB eller en tjänsteleverantör inte kunde förutse eller avvärja trots åtaganden; - dåligt väder, snöförhållanden och höga temperaturer (> 0° C) på vintern, vilket äventyrar människors och djurs säkerhet.
  Outdoor-Ticket AB ansvarar därför inte för ändringar i reseprogrammet som beror på strejker, oroligheter, väderförhållanden, officiella åtgärder, förseningar från tredje part etc. Inget ansvar tas för programändringar till följd av ändringar i flygschemat.
  10.4. Personlig skada
  Outdoor-Ticket AB ansvarar för direkt personskada (fysisk skada, dödsfall) till följd av bristande fullgörande eller felaktigt fullgörande av avtalet. Internationella avtal och nationella lagar förblir reserverade (se avsnitt 10.2.).
  10.5. Skador på egendom och ekonomi
  Outdoor-Ticket AB ansvarar för egendom och ekonomiska skador som uppstår under resan med Outdoor-Ticket AB, om Outdoor-Ticket AB har gjort fel. Ansvaret är dock fortfarande begränsat till det betalda resepriset och omedelbara skador. Eventuella lägre ansvarsbegränsningar som följer av internationella avtal och nationella lagar är reserverade (se avsnitt 10.2).
  10.6. Lokala evenemang
  Outdoor-Ticket AB kan inte ta något ansvar för bokningar av aktiviteter och utflykter på resmålet som inte utförs av Outdoor-Ticket AB.
   
 11. Klagomål
  11.1. Klagomål om resan
  Om kunden har anledning till klagomål måste detta rapporteras till Outdoor-Ticket AB omedelbart, på plats. Om ingen åtgärd är möjlig måste kunden få en bekräftelse från Outdoor-Ticket AB, att han har gjort ett klagomål och varför. Reseguiden är skyldig att skriftligen registrera fakta och klagomål.
  11.2. Registrering av fordringar
  Klagomålet måste lämnas in skriftligt till Outdoor-Ticket AB inom 30 dagar efter den avtalsenliga resans slut. Om dessa villkor inte följs upphör alla skadeståndsanspråk. Efter tidsfristen kan påståenden göras gällande, om kunden förhindrades att iaktta tidsfristen utan eget skäl.
  11.3. Skyldighet att samarbeta
  Kunden måste förhindra att skador uppstår i så stor utsträckning som möjligt och hålla risken för skador låg. I synnerhet måste kunden uppmärksamma Outdoor-Ticket AB angående risken för skador.
   
 12. Programändringar
  Outdoor-Ticket AB förbehåller sig rätten att ändra program eller individuellt avtalade tjänster, även i kundens intresse, om oförutsedda omständigheter gör det nödvändigt. I synnerhet är Outdoor-Ticket AB inte ansvarigt för ändringar i reseprogrammet på grund av force majeure, officiella åtgärder, strejker, väderförhållanden eller förseningar från tredje part som Outdoor-Ticket AB inte ansvarar för. Outdoor-Ticket AB kommer dock att sträva efter att tillhandahålla motsvarande ersättningstjänster.
   
 13. Ansvarig researrangör
  Outdoor-Ticket AB
  Idbäckheden 10
  924 94 Sorsele / Sverige
   
 14. Tillämplig lag och jurisdiktion
  Svensk lag gäller. Juridikplatsen för alla tvister som härrör detta avtal är Lycksele/ Sverige.